Taiwan plans to update its seismic intensity scale by 2020

avatar 2019年12月19日11:33:03来源:我在學英文Taiwan plans to update its seismic intensity scale by 2020已关闭评论

1.    seismic [ˋsaɪzmɪk] adj. 地震的
2.    intensity [ɪnˋtɛnsətɪ]  n. 強度
3.    scale [skel] n. 等級

4.    measure [ˋmɛʒɚ] v. 測量
5.    currently [ˋkɝəntlɪ] adv. 當前
6.    rescuer [ˋrɛskjʊɚ]  n. 救援人員
7.    accurate  [ˋækjərɪt]  adj. 精確的
8.    frequent [ˋfrikwənt] adj. 慣常的
9.    occur [əˋkɝ] v. 發生
10.    approximately [əˋprɑksəmɪtlɪ] adv. 大概;近乎
11.    broad [brɔd] adj. 寬的
12.    subdivide [sʌbdɪˋvaɪd] v. 再分割
13.    resolution [͵rɛzəˋluʃən] n.【電腦】解析度
14.    enable [ɪnˋeb!] v. 使能夠
15.    amendment [əˋmɛndmənt] n. 改正,修正;改善;(議案等的)修正案
16.    administrative [ədˋmɪnə͵stretɪv]  adj. 管理的;行政的
17.    procedure [prəˋsidʒɚ] n. 程序
18.    code [kod] n. 法典,法規;規則,規範;禮教習俗

历史上的今天
十二月
19
avatar