Study shows that smartphone use comes at the cost of sleep time

avatar 2019年12月19日11:34:06来源:我在學英文Study shows that smartphone use comes at the cost of sleep time已关闭评论

1.    cure [kjʊr] n. 療法; 藥物
a cure for sth. 某種病的治療方法
2.    insomnia [ɪnˋsɑmnɪə]  n.【醫】不眠症;失眠症
3.    device [dɪˋvaɪs] n. 設備,儀器,裝置

4.    slumber [ˋslʌmbɚ] n. 睡眠
5.    disrupt [dɪsˋrʌpt] v. 使…中斷; 擾亂
6.    endocrine [ˋɛndo͵kraɪn] adj. 內分泌(腺)的;激素的
7.    irregular [ɪˋrɛgjəlɚ] adj. 不規則的,無規律的;不穩定的
8.    likelihood [ˋlaɪklɪ͵hʊd] [(+of)][+(that)] n. 可能,可能性
9.    contract [kənˋtrækt] v. 感染
10.    metabolic [͵mɛtəˋbɑlɪk] adj. 新陳代謝的
11.    diabetes [͵daɪəˋbitiz] n. 糖尿病
12.    stimulate [ˋstɪmjə͵let] v. 刺激
13.    retina [ˋrɛtɪnə] n. 視網膜
14.    melatonin [ˌmɛləˈtonɪn] n. 褪黑素
15.    secretion  [sɪˋkriʃən] n.【生理】分泌
16.    function [ˋfʌŋkʃən] n. 功能
17.    estimate  [ˋɛstə͵met] v. 估計
18.    account [əˋkaʊnt] v. (在數量等上)佔[(+for)]
19.    fraction [ˋfrækʃən] n.  些微,一點兒 [(+of)]
20.    outsize  [ˋaʊt͵saɪz] adj. 特大號的
21.    skip  [skɪp] v. 略過

历史上的今天
十二月
19
avatar