New study extols health benefits of eating insects

avatar 2019年12月19日11:31:05来源:我在學英文New study extols health benefits of eating insects已关闭评论

1.    extol [ɪkˋstol] v. 頌揚,稱贊,吹捧
2.    body [ˋbɑdɪ] n. 大量;許多[C][(+of)]
3.    evidence [ˋɛvədəns] n. 證據

4.    antioxidant [͵æntɪˋɑksədənt] n. 【化】抗氧化劑
5.    nutritious [njuˋtrɪʃəs] adj. 有營養的
6.    insecurity  [͵ɪnsɪˋkjʊrətɪ]  n. 不穩定
7.    facility  [fəˋsɪlətɪ] n. (供特定用途的)場所
8.    pastry [ˋpestrɪ] n. 酥皮點心(如餡餅,水果派)
9.    confection [kənˋfɛkʃən] n. 糕餅; 蜜餞; 甜點
10.    macaron 馬卡龍
11.    free radical [ˋrædɪk!] 自由基
12.    crisp [krɪsp] n. 鬆脆之物
13.    edible  [ˋɛdəb!]  adj. 可食的
14.    protein ˋprotiɪn] n. 蛋白質
15.    polyunsaturated [͵pɑlɪʌnˋsætʃə͵retɪd] adj. 【化】(脂肪或油)多元未飽和的
16.    fatty acid [ˋæsɪd]  【化】脂肪酸
17.    mineral [ˋmɪnərəl] n. 礦物
18.    fiber [ˋfaɪbɚ] n. 纖維物質
19.    priority [praɪˋɔrətɪ] n. 優先事項
20.    strain [stren] n. 負擔,沉重壓力
21.    predict [prɪˋdɪkt] v. 預言;預料
22.    output [ˋaʊt͵pʊt] n. 產量
23.    convincing [kənˋvɪnsɪŋ] adj. 有說服力的
24.    dig in  【口】(開始)貪婪地吃, 津津有味地吃
25.    mass production 大量生產
26.    hygiene [ˋhaɪdʒin] n. 衛生
27.     safeguard K[ˋsef͵gɑrd]  n. 保護措施
28.    get past 通過
29.    fear  [fɪr] n. 害怕,恐懼

历史上的今天
十二月
19
avatar